Κανονισμός Λειτουργίας Πλατφόρμας By Default

1. Εισαγωγή

Η Πλατφόρμα ByDefault (στο εξής «Πλατφόρμα») δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Ενήμεροι εξ ορισμού: προωθώντας την ευαισθητοποίηση κρίσιμων κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων (παιδιά και επαγγελματίες προστασίας δεδομένων)» (www.bydefault-project.eu), που υλοποιείται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής «Αρχή») από κοινού με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την ελληνική εταιρεία πληροφορικής ICT-ABOVO με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων των επαγγελματιών του χώρου της προστασίας δεδομένων (Υπεύθυνοι Προστασίας Δεδομένων, επαγγελματίες με σχετικό αντικείμενο, επαγγελματίες πληροφορικής που συμμετέχουν/υλοποιούν σχετικά έργα κ.ά.). Η Πλατφόρμα αποσκοπεί στην ανταλλαγή εξειδικευμένης γνώσης ταξινομημένης ανά θεματικό τομέα, ώστε να διευκολύνεται η πρακτική εφαρμογή των αρχών της προστασίας δεδομένων από τους επαγγελματίες του χώρου. Για κάθε θεματική παρέχεται αφ’ ενός μεν μια Ψηφιακή Βιβλιοθήκη με υποστηρικτικό υλικό (σχετική νομοθεσία, κανονιστική καθοδήγηση, δικαστικές αποφάσεις, επιχειρηματική καθοδήγηση, επιστημονικές πηγές, πηγές από το διαδίκτυο κλπ.), το οποίο έχει τη δυνατότητα να συμβουλεύεται κάθε επισκέπτης ή χρήστης της Πλατφόρμας, αφ’ ετέρου δε ένας χώρος συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων (Πλατφόρμα Συζήτησης – forum) για εγγεγραμμένους χρήστες – επαγγελματίες της προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Πλατφόρμα λειτουργεί με την καθοδήγηση και την εποπτεία της Αρχής. Σκοπός της Πλατφόρμας δεν είναι όμως η παροχή συγκεκριμένων συμβουλών ή απαντήσεων σε εξατομικευμένες περιπτώσεις. Η Αρχή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ρόλο των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων. Από την Πλατφόρμα η Αρχή μπορεί, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να λαμβάνει ανατροφοδότηση την οποία θα συνεκτιμά κατά την κατάρτιση του προγράμματος εργασιών της Αρχής, για την παροχή, κατά την κρίση της, ειδικότερης καθοδήγησης σε υπεύθυνους επεξεργασίας, εκτελούντες την επεξεργασία και υποκείμενα των δεδομένων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της Πλατφόρμας υπόκειται στους όρους που περιγράφονται στο παρόν κείμενο Κανονισμού Λειτουργίας.

2. Εγγραφή και Λογαριασμός Χρήστη

Το περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι ελεύθερα προσβάσιμο σε κάθε επισκέπτη της Πλατφόρμας. Για τη συμμετοχή σας όμως στον χώρο ανταλλαγής απόψεων για επαγγελματίες (Πλατφόρμα Συζήτησης) απαιτείται η εγγραφή σας, δηλαδή η δημιουργία λογαριασμού χρήστη. Αναφορικά με τη συλλογή και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της εγγραφής και χρήσης της Πλατφόρμας παρακαλούμε ανατρέξτε στο κείμενο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων.

Κατά τη διαδικασία της εγγραφής ζητείται η παροχή μιας έγκυρης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην οποία αποστέλλεται ηλεκτρονική επιβεβαίωση της εγγραφής.

Ως εγγεγραμμένος χρήστης έχετε πρόσβαση στη διαχείριση των στοιχείων του λογαριασμού σας από την επιλογή «Προφίλ» (“My profile”). Από το σημείο αυτό έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ή να προσθέσετε:

– το εμφανιζόμενο όνομα (Display name)

– το ψευδώνυμό σας (nickname)

– την επαγγελματική σας ιδιότητα

– τις επαγγελματικές σας πιστοποιήσεις

– εικόνα προφίλ (avatar)

– την τοποθεσία σας και τη ζώνη ώρας

– τον κωδικό πρόσβασής σας (password)

Από την επιλογή «Δραστηριότητα» (“Activity”) μπορείτε επίσης να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της πλατφόρμας από εσάς.

Δεδομένου ότι η Πλατφόρμα απευθύνεται σε επαγγελματίες της προστασίας δεδομένων, εφόσον διαπιστώνεται ότι κάποιος χρήστης δεν έχει σκοπό την επιστημονική ανταλλαγή απόψεων και παραβιάζει οποιονδήποτε όρο του παρόντα Κανονισμού, κατά την κρίση των Διαχειριστών της Πλατφόρμας μπορεί είτε να απενεργοποιείται προσωρινά η δυνατότητα συμμετοχής στη συζήτηση (block – ο χρήστης βλέπει το περιεχόμενο χωρίς δυνατότητα ανάρτησης ή οι αναρτήσεις του ελέγχονται προληπτικά) ή ο λογαριασμός του να διαγράφεται (ban – αποκλεισμός της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του χρήστη από την εκ νέου εγγραφή).

3. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη αποτελεί ένα δημοσίως προσβάσιμο αποθετήριο αρχείων (κειμένων καθοδήγησης από το ΕΣΠΔ και τις εποπτικές αρχές, δικαστικών αποφάσεων κ.ά.) ταξινομημένων ανά γλώσσα (ελληνικά – αγγλικά) και ανά Θεματική Ενότητα.

Οι 10 Θεματικές Ενότητες που καλύπτονται κατά την αρχική έκδοση της Πλατφόρμας είναι οι εξής:

– Βασικές αρχές επεξεργασίας δεδομένων (αρχές άρθρου 5 ΓΚΠΔ, ζητήματα διαφάνειας, αρχές data protection by design – data protection by default)

– Νομιμότητα επεξεργασίας (περιορισμοί στην αλλαγή σκοπού, νόμιμες βάσεις επεξεργασίας, διαδικασία συγκατάθεσης, διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτον)

– Δικαιώματα των υποκειμένων (περιεχόμενο και τρόπος άσκησης, διαδικασία χειρισμού αιτημάτων από τον υπεύθυνο επεξεργασίας)

– Εργαλεία λογοδοσίας (αρχείο δραστηριοτήτων επεξεργασίας, ΥΠΔ, ΕΑΠΔ, πιστοποιήσεις, κώδικες δεοντολογίας)

– Υπεύθυνοι Επεξεργασίας και Εκτελούντες την επεξεργασία (σχέσεις μεταξύ υπευθύνου και εκτελούντος, από κοινού υπεύθυνοι και υπεργολάβοι επεξεργασίας)

– Ασφάλεια δεδομένων (τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, χειρισμός περιστατικών παραβίασης)

– Εργασιακές Σχέσεις (επεξεργασία δεδομένων εργαζομένων και υποψηφίων εργαζομένων, νόμιμες βάσεις επεξεργασίας, ορθή χρήση ηλεκτρονικών μέσων, πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων)

– Ειδικές κατηγορίες δεδομένων (π.χ. επεξεργασία δεδομένων υγείας, γενετικών, βιομετρικών)

– Συστήματα βιντεοεπιτήρησης (νομιμότητα και προϋποθέσεις λειτουργίας συστημάτων βιντεοεπιτήρησης)

– Νέες τεχνολογίες (υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing), εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ))

Σκοπός της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης είναι να παρέχει ένα βασικό υποστηρικτικό υλικό σε κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη ή χρήστη της Πλατφόρμας σε σχέση με τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα, ώστε να διευκολύνει τη σχετική επιστημονική έρευνα και τεκμηρίωση. Καθίσταται πάντως σαφές ότι, παρότι καταβάλλονται προσπάθειες από τους Διαχειριστές ώστε το εν λόγω υλικό να είναι κατά το δυνατόν πλήρες και επικαιροποιημένο, δεν δύναται να διασφαλισθεί εκ μέρους της Αρχής ή των Διαχειριστών της Πλατφόρμας ότι το περιεχόμενο της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης θα είναι ανά πάσα στιγμή πλήρως επικαιροποιημένο. Οι χρήστες αξιοποιούν κατά την κρίση τους και με δική τους ευθύνη το παρεχόμενο υλικό.

4. Λειτουργία της Πλατφόρμας Συζήτησης

4.1 Άνοιγμα θέματος συζήτησης

Ως χρήστης, έχετε τη δυνατότητα να ανοίξετε νέο θέμα συζήτησης (από την επιλογή «Δημιουργία θέματος»). Πριν τη δημιουργία θέματος συζήτησης συνιστάται να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στην Πλατφόρμα για τον εντοπισμό τυχόν όμοιου ή παρόμοιου θέματος που έχει τεθεί στο παρελθόν, ώστε να αποφεύγεται η επανάληψη και ο κατακερματισμός των τιθέμενων ζητημάτων και να μεγιστοποιείται το όφελος από τη χρήση της Πλατφόρμας. Εφόσον δεν υπάρχει ήδη θέμα συζήτησης που να καλύπτει το ζήτημα, μπορείτε να δημιουργήσετε νέο θέμα συζήτησης στην κατάλληλη θεματική ενότητα. Για την εύρεση της κατάλληλης θεματικής παρακαλείσθε να ελέγχετε προσεκτικά την περιγραφή της, καθώς και τα αναφερόμενα παραδείγματα.

Σε κάθε θέμα συζήτησης εμφανίζεται ο αριθμός απαντήσεων και ο αριθμός θεάσεων (views), ως ένδειξη χρησιμότητας.

4.2 Εισαγωγή απάντησης – διάδραση μεταξύ χρηστών

Εάν θέλετε να απαντήσετε σε υφιστάμενο θέμα συζήτησης, επιλέγετε «Υποβολή Απάντησης», ενώ έχετε τη δυνατότητα να παραθέσετε στην απάντησή σας απόσπασμα ή το σύνολο της απάντησης άλλου χρήστη (από την επιλογή «παράθεση»). Στις απαντήσεις σας μπορείτε να επισυνάπτετε και αρχεία μεγέθους μέχρι 2 MB. Μπορείτε να τροποποιήσετε την απάντησή σας (edit) ή να τη διαγράψετε (delete) για μικρό χρονικό διάστημα μετά την ανάρτησή της.

Οι χρήστες μπορούν να αντιδρούν στις απαντήσεις θετικά ή αρνητικά (like/dislike). Από τις αντιδράσεις προκύπτει η συνολική αξιολόγηση που εμφανίζεται στο πάνω μέρος του θέματος. Επίσης κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα να επισημαίνει με «σελιδοδείκτη» ορισμένη απάντηση ως «αγαπημένη»  (“favored”). Οι αγαπημένες απαντήσεις κάθε χρήστη εμφανίζονται συγκεντρωτικά στο προφίλ του.

Σε περίπτωση που ο θεματοθέτης θεωρεί ότι το ερώτημά του απαντήθηκε μπορεί να το επισημαίνει ως λυμένο (από την επιλογή «Επιλύθηκε»).

4.3 Εγγραφή χρήστη σε Θεματική ή Θέμα Συζήτησης

Εάν κάποια Θεματική ή κάποιο Θέμα Συζήτησης σας ενδιαφέρει, μπορείτε να εγγραφείτε σε αυτό (επιλέγοντας, κατά περίπτωση, «Ενημερωθείτε για νέα θέματα» ή «Παρακολουθήστε το θέμα») ώστε να ειδοποιείστε μέσω e-mail για νέα Θέματα Συζήτησης ή νέες απαντήσεις αντίστοιχα.

Ως χρήστης μπορείτε να διαχειρίζεστε συνολικά τις εγγραφές σας από την επιλογή «Εγγραφές» (“Subscriptions”) του προφίλ σας.

4.4 Ειδοποιήσεις και αναφορές

Όταν έχετε εγγραφεί σε κάποια Θεματική ή σε κάποιο θέμα συζήτησης, λαμβάνετε ειδοποιήσεις στην Πλατφόρμα κάθε φορά που αναρτάται νέο θέμα συζήτησης στην εν λόγω Θεματική ή νέα απάντηση στο θέμα συζήτησης στο οποίο έχετε εγγραφεί.

Επίσης, μπορείτε να ακολουθείτε κάποιο χρήστη (“follow”) από τη σχετική επιλογή στο προφίλ του, ώστε να ειδοποιείστε για κάθε νέα δραστηριότητά του.

Επιπλέον ενημερώνεστε μέσω e-mail κάθε φορά που κάποιος άλλος χρήστης αναφέρει το όνομά σας στη συζήτηση, εκτός αν απενεργοποιήσετε τη σχετική δυνατότητα από τις ρυθμίσεις του προφίλ σας.

Σε κάθε ανάρτηση παρέχεται η δυνατότητα «αναφοράς» στους Διαχειριστές. Παρακαλείστε να κάνετε χρήση αυτής της δυνατότητας κάθε φορά που θεωρείτε ότι η ανάρτηση παραβιάζει το νόμο ή τους όρους του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

5. Κανόνες δεοντολογίας

Σκοπός της Πλατφόρμας είναι να διευκολύνει και να προωθήσει τον επιστημονικό διάλογο μεταξύ Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων και άλλων επαγγελματιών του χώρου της προστασίας της ιδιωτικότητας.

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του forum και να διατηρείται ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαλόγου, σε κάθε περίπτωση διάδρασής σας με το forum οφείλετε να τηρείτε τους Κανόνες Δεοντολογίας που περιγράφονται στο παρόν άρθρο.

– Οι χρήστες οφείλουν να εκφράζονται με ακρίβεια και ευπρέπεια, αποφεύγοντας τη χρήση προσβλητικών ή υποτιμητικών εκφράσεων ή εκφράσεων που μπορεί να πυροδοτήσουν έντονες αντιδράσεις. Εάν οι Διαχειριστές ειδοποιηθούν για τυχόν προσβλητικές ή υβριστικές εκφράσεις, ή για αναρτήσεις που θίγουν την προσωπικότητα άλλων χρηστών ή τρίτων, διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιούν ή να διαγράφουν τη σχετική ανάρτηση, κατά την κρίση τους και χωρίς προειδοποίηση.

– Απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας για σκοπούς διαφήμισης και για κάθε είδους αθέμιτο ή παράνομο σκοπό, στους οποίους περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: η δημοσίευση, αποστολή ή εγκατάσταση παράνομου, προσβλητικού, δυσφημιστικού, απειλητικού, βίαιου, υβριστικού, ρατσιστικού, επιβλαβούς, κακόβουλου, απατηλού ή άλλως αθέμιτου περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει την προσωπικότητα, τα προσωπικά δεδομένα άλλων, η παραπλάνηση σε σχέση με την ταυτότητα ή τις σχέσεις του χρήστη, η αποστολή μη ζητηθείσας επικοινωνίας για σκοπούς εμπορικής προώθησης (spam) και η παρενόχληση των άλλων χρηστών με οποιονδήποτε τρόπο.

– Απαγορεύεται η δημοσίευση, αναπαραγωγή ή αποστολή περιεχομένου που προσβάλλει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, παραβιάζει το επιχειρηματικό απόρρητο ή αποκαλύπτει οποιουδήποτε είδους εμπιστευτικές πληροφορίες.

– Η Γραμματεία της Αρχής και γενικά οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας δεν δύνανται και δεν υποχρεούνται εκ του νόμου να ελέγχουν προληπτικά και διαρκώς το περιεχόμενο των συζητήσεων μεταξύ των χρηστών, ούτε ευθύνονται προσωπικά για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκύψει σε χρήστες ή σε τρίτους από το περιεχόμενο αυτό.

-Οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχονται ή ενστερνίζονται τις εκφραζόμενες στο forum επιστημονικές απόψεις και αντιλήψεις των χρηστών.

-Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για κάθε είδους περιεχόμενο που αναρτούν και αποδέχονται την άμεση διαγραφή του, εφόσον αυτό παραβιάζει το νόμο ή τον παρόντα Κανονισμό με οποιοδήποτε τρόπο.

-Οι χρήστες διατηρούν στο ακέραιο την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκύψει σε άλλους χρήστες ή τρίτους από το περιεχόμενο που δημοσιεύουν και γενικά από την ενδεχόμενη παράνομη ή αθέμιτη χρήση των υπηρεσιών της Πλατφόρμας εκ μέρους τους.

Εάν διαπιστωθεί παραβίαση οποιουδήποτε από τους παραπάνω κανόνες, οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους να διαγράψουν το ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο ή/και να διαγράψουν τον υπαίτιο χρήστη μόνιμα ή προσωρινά. Σε περίπτωση που ο χρήστης αμφισβητεί την απόφαση των Διαχειριστών έχει τη δυνατότητα να ζητήσει την επανεξέταση της απόφασης αυτής από τριμελή επιτροπή που αποτελείται από 2 Διαχειριστές και 1 Συντονιστή, αποστέλλοντας e-mail στη διεύθυνση collab@dpa.gr.

6. Ρόλοι και ευθύνη χρηστών

Υπενθυμίζεται ότι στο forum εκφράζονται προσωπικές απόψεις που δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις της Αρχής.

Ρόλο Διαχειριστή στην Πλατφόρμα έχει εκπρόσωπος της Γραμματείας της Αρχής, ενώ κάθε χρήστης της Πλατφόρμας που ενδιαφέρεται μπορεί να αναλάβει ρόλο Συντονιστή (“Moderator”) για μία ή περισσότερες Θεματικές Ενότητες. Oι Συντονιστές έχουν τη δυνατότητα να παρεμβαίνουν στη Θεματική της αρμοδιότητάς τους, ελέγχοντας προληπτικά τυχόν απαντήσεις, κλειδώνοντας θέματα, τροποποιώντας ή διαγράφοντας απαντήσεις, κατά την κρίση τους. Σε περίπτωση αδυναμίας ανταπόκρισης απευθύνονται στους Διαχειριστές. Μέχρι την ανάθεση του ρόλου Συντονιστή σε χρήστες της Πλατφόρμας ή/και συμπληρωματικά προς αυτούς, μπορεί να ορίζονται ως Συντονιστές εκπρόσωποι της Γραμματείας της Αρχής.

Οι Διαχειριστές μπορούν να προβαίνουν στις απαραίτητες κατά την κρίση τους ενέργειες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ομαλή και σε καλό κλίμα διεξαγωγή της συζήτησης, λαμβάνοντας ειδικότερα μέτρα έναντι οποιουδήποτε χρήστη παραβιάζει τους όρους λειτουργίας της Πλατφόρμας.

Κάθε χρήστης ευθύνεται εξ ολοκλήρου προσωπικά για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται από τον λογαριασμό του και ιδίως για το κάθε είδους περιεχόμενο που αναρτά στην Πλατφόρμα. Η Γραμματεία της Αρχής επιφυλάσσεται για τη λήψη τυχόν περαιτέρω μέτρων, έναντι συγκεκριμένου χρήστη, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο.


7. Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ο σχεδιασμός και όλο το πρωτότυπο περιεχόμενο της Πλατφόρμας, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, εικόνων, διαγραμμάτων, λογοτύπων κλπ. ανήκει στους δημιουργούς της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως ισχύει. Τυχόν αναπαραγωγή, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου της Πλατφόρμας, με οποιοδήποτε τρόπο και  για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, επιτρέπεται μόνο με ρητή αναφορά και παραπομπή στην πηγή.

Στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων, οι χρήστες οφείλουν να σέβονται τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και να μην αναπαράγουν ως δικό τους προστατευόμενο περιεχόμενο, παρά μόνο σύμφωνα με τους όρους που θέτει ο εκάστοτε δημιουργός. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνεται αναφορά στην πηγή, με παραπομπή σε αυτήν, εφόσον είναι δυνατόν.

Η με οποιονδήποτε τρόπο παραβίαση ή προσβολή δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας έχει ως συνέπεια τις ευθύνες που ορίζει ο νόμος. Η Γραμματεία της Αρχής επιφυλάσσεται για την προστασία των δικαιωμάτων της με τον τρόπο που προκρίνει κάθε φορά. Ωστόσο δεν εγγυάται ότι θα ελέγχει διαρκώς το περιεχόμενο της Πλατφόρμας για τυχόν παραβιάσεις διανοητικής ιδιοκτησίας. Σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη των χρηστών οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό καλούνται να το αναφέρουν άμεσα στους Διαχειριστές.

8. Αποποίηση ευθύνης – Έλλειψη εγγύησης

Παρ’ όλο που η Αρχή προσφέρει την ψηφιακή υποδομή για την ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των χρηστών, καθίσταται σαφές ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στην Πλατφόρμα από τους χρήστες απηχεί τις προσωπικές τους επιστημονικές θέσεις και απόψεις. Το περιεχόμενο αυτό δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκλαμβάνεται ως επίσημη θέση της Αρχής ή ως περιεχόμενο που έχει ελεγχθεί και υιοθετείται από την Αρχή. Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει το περιεχόμενο αυτό να εκλαμβάνεται ως συμβουλή για συγκεκριμένη ενέργεια σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Η Γραμματεία της Αρχής διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει, κατά την κρίση της και στο μέτρο που αυτό είναι εφικτό βάσει των διαθέσιμων πόρων, το πάσης φύσεως περιεχόμενο που αναρτάται στην Πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων κειμένων, αρχείων, συνδέσμων κτλ. Ωστόσο από τη Γραμματεία της Αρχής δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την ασφάλεια, την ορθότητα, την πληρότητα ή την επικαιρότητα του περιεχομένου αυτού ανά πάσα στιγμή.

Σε περίπτωση που οι Διαχειριστές λάβουν γνώση εσφαλμένου, κακόβουλου, προσβλητικού περιεχομένου ή περιεχομένου που παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο τον παρόντα Κανονισμό Λειτουργίας, έχουν την ευχέρεια (και όχι την υποχρέωση) να προβούν στις κατά την κρίση τους ενδεικνυόμενες ενέργειες, όπως, ενδεικτικά, διαγραφή περιεχομένου, αποκλεισμός χρήστη κλπ. Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι δεν έχουν οποιαδήποτε αξίωση έναντι της Γραμματείας της Αρχής ή έναντι των Διαχειριστών της Πλατφόρμας για τη διαρκή επίβλεψή της ή την επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ των χρηστών.

Η ευθύνη για την ορθή χρήση των πληροφοριών της Πλατφόρμας βαρύνει αποκλειστικά τους χρήστες. Η Γραμματεία της Αρχής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί σε οποιονδήποτε χρήστη εξαιτίας ενεργειών του ιδίου ή τρίτων, που σχετίζονται με την εκ μέρους του χρήση της Πλατφόρμας.  Διαβάζετε τα κείμενα και γενικά όλα τα περιεχόμενα της Πλατφόρμας και χρησιμοποιείτε τις παρεχόμενες υπηρεσίες με δική σας πρωτοβουλία, αξιολογώντας το περιεχόμενο κατά την κρίση σας και αναλαμβάνοντας πλήρως τη σχετική ευθύνη.

Ανοίγετε τα συνημμένα στις απαντήσεις αρχεία και ακολουθείτε τους αναρτημένους συνδέσμους προς εξωτερικές ιστοσελίδες (hyperlinks) με αποκλειστικά δική σας πρωτοβουλία και ευθύνη. Οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας δεν εγγυώνται ότι τα links θα λειτουργούν διαρκώς ή ότι το περιεχόμενο στο οποίο παραπέμπουν είναι ανά πάσα στιγμή ορθό, πλήρες ή ασφαλές.

9. Τροποποίηση Κανονισμού

Οι όροι του παρόντος Κανονισμού θα αναθεωρηθούν μετά την πάροδο 10 μηνών δοκιμαστικής λειτουργίας της Πλατφόρμας, με σκοπό την πιθανή τροποποίησή τους ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες λειτουργίας της. Για το σκοπό αυτό, οι Διαχειριστές της Πλατφόρμας θα διαθέσουν ένα χώρο στο forum στον οποίο οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις και παρατηρήσεις τους καθ’ όλο το διάστημα της δοκιμαστικής λειτουργίας.

Οι εν λόγω προτάσεις θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση της δοκιμαστικής λειτουργίας της Πλατφόρμας στο πλαίσιο του έργου byDefault κατά τον 10ο μήνα λειτουργίας της Πλατφόρμας.

Ακολούθως, τυχόν τροποποιήσεις στον παρόντα Κανονισμό θα πραγματοποιούνται με απόφαση της κοινοπραξίας του έργου, η οποία θα ανακοινώνεται στους χρήστες 30 ημέρες πριν τεθεί σε ισχύ.

10. Λοιπά θέματα

Το παρόν κείμενο Κανονισμού Λειτουργίας διέπεται και συμπληρώνεται από το εφαρμοστέο Ελληνικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισκεπτόμενοι την Πλατφόρμα και κάνοντας οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών της αποδέχεστε τον παρόντα Κανονισμό στο σύνολό του καθώς και την αποκλειστική δωσιδικία των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση της Πλατφόρμας εκ μέρους σας.

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε από τους παραπάνω όρους οφείλετε να μην προχωρήσετε στην εγγραφή σας ως χρήστης της Πλατφόρμας και να μην προβείτε σε οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών και περιεχομένων της.

Μετάβαση στο περιεχόμενο